Algemene voorwaarden Beukenhaagkwekerij.nl    pdf_icon.gifdownload hier de digitale versie.

Algemene Voorwaarden van Beukenhaagkwekerij.nl, gevestigd te Zundert. Versie geldig vanaf 01-01-2014.

Algemeen

1 Onder 'Beukenhaagkwekerij.nl' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

Roelands Boomkwekerijen B.V gevestigd Goorbaan 9 te Zundert. KvK nr.20142071

2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Beukenhaagkwekerij.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Beukenhaagkwekerij.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beukenhaagkwekerij.nl erkend.

5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Beukenhaagkwekerij.nl.

1.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Beukenhaagkwekerij.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Beukenhaagkwekerij.nl of een door Beukenhaagkwekerij.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

1.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Beukenhaagkwekerij.nl en afnemer hieraan gebonden.

1.4 Aanbiedingen van Beukenhaagkwekerij.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

1.5 Beukenhaagkwekerij.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

1.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Prijzen/Prijsverhoging

2.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

2.2 Beukenhaagkwekerij.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

2.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 3. Aflevering

3.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken zal Beukenhaagkwekerij.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Beukenhaagkwekerij.nl bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

3.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

3.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

3.4 Aan de leveringsplicht van Beukenhaagkwekerij.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beukenhaagkwekerij.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

3.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Een door Beukenhaagkwekerij.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Beukenhaagkwekerij.nl zijn, waarna Beukenhaagkwekerij.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Beukenhaagkwekerij.nl levert doorgaans binnen 3 dagen.

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beukenhaagkwekerij.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 werkdag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 5. Ontbinding

5.1 Onverminderd de rechten van Beukenhaagkwekerij.nl op basis van de wet is Beukenhaagkwekerij.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Beukenhaagkwekerij.nl omstandigheden ter kennis komen die Beukenhaagkwekerij.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Beukenhaagkwekerij.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Beukenhaagkwekerij.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beukenhaagkwekerij.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Beukenhaagkwekerij.nl levert levende materialen,artikel 7:5 BW is niet van toepassing, indien artikelen niet overeenkomen met het bestelde dient dit direct (maximaal 2 dagen) telefonisch 076-5972756 of per email aan info@Beukenhaagkwekerij.nl  te worden gemeld. Het terugzenden van geleverde zaken komt geheel voor rekening  van de afnemer. Bestelde zaken dienen ten alle tijden tegen uitdrogen worden beschermd.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Beukenhaagkwekerij.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Beukenhaagkwekerij.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beukenhaagkwekerij.nl de verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Beukenhaagkwekerij.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4 Indien Beukenhaagkwekerij.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Garantie

7.1 Beukenhaagkwekerij.nl bied alleen garantie op geleverde zaken. Beukenhaagkwekerij.nl bied geen garantie op hergroei of bloei van geleverde zaken. Wel zullen wij elk geval van uitval van planten beoordelen en in overleg met de consument overwegen tot herlevering bij de eerst mogelijke gelegenheid. Afwijking van geleverde producten kan voorkomen van eerder geleverde producten.

7.2 Beukenhaagkwekerij.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beukenhaagkwekerij.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Beukenhaagkwekerij.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Beukenhaagkwekerij.nl schriftelijk of per email info@Beukenhaagkwekerij.nl worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Planten dienen ten alle tijden te worden beschermd tegen uitdrogen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Beukenhaagkwekerij.nl gegrond worden bevonden, zal Beukenhaagkwekerij.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Beukenhaagkwekerij.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beukenhaagkwekerij.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beukenhaagkwekerij.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beukenhaagkwekerij.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Beukenhaagkwekerij.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beukenhaagkwekerij.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beukenhaagkwekerij.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een vooruitbetaling of factuur na goedkeuring door Beukenhaagkwekerij.nl plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

8.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

8.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Beukenhaagkwekerij.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Beukenhaagkwekerij.nl onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Indien Beukenhaagkwekerij.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

8.5 Indien Beukenhaagkwekerij.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van alle door Beukenhaagkwekerij.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beukenhaagkwekerij.nl zolang de afnemer de vorderingen van Beukenhaagkwekerij.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beukenhaagkwekerij.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

9.2 De door Beukenhaagkwekerij.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beukenhaagkwekerij.nl of een door Beukenhaagkwekerij.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beukenhaagkwekerij.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beukenhaagkwekerij.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beukenhaagkwekerij.nl.

Artikel 10. Privacy

10.1 Beukenhaagkwekerij.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Beukenhaagkwekerij.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Beukenhaagkwekerij.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Beukenhaagkwekerij.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Beukenhaagkwekerij.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Beukenhaagkwekerij.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Beukenhaagkwekerij.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Beukenhaagkwekerij.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

10.3 Beukenhaagkwekerij.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Beukenhaagkwekerij.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Beukenhaagkwekerij.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Beukenhaagkwekerij.nl en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beukenhaagkwekerij.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Beukenhaagkwekerij.nl op het nummer 076-5972756 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:00 uur of per email info@Beukenhaagkwekerij.nl. Klachten worden doorgaans direct behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen

Gebruik onze HaagRekenApp om te berekenen hoeveel planten u nodig heeft.

Berekening is bedoeld voor rode en groene beuk(Fagus)
en haagbeuk(Carpinus)

Aantal meters haag    

        Enkel/dubbel    

   Kies een Maat   

Benodigd aantal planten

   

Niet alle aantallen die berekend worden zijn te bestellen.
kies een aantal wat het dichtst in de buurt komt.